Nadzory budowlane, inwestorskie oraz autorskie nad realizacją inwestycji

Ogromna budowla

Nadzory budowlane – pełnienie funkcji kierownika budowy ma na celu kontrolę wykonywanych prac pod kątem konstrukcyjnym, technologicznym a także prawnym; pomoc w formalnościach związanych z rozpoczęciem i zakończeniem budowy, pomoc w wyborze wykonawców poszczególnych etapów budowy, prowadzeniem dziennika budowy, kontrolą postępu i jakości prac budowlanych, weryfikacja kosztów i obmiarów robót, doradztwem technicznym i materiałowym.

Nadzory inwestorskie – reprezentacja inwestora na placu budowy jest szczególnie korzystne w przypadku, gdy kierownik budowy jest osobą zatrudnioną przez wykonawcę i reprezentuje jego interesy, wówczas za pośrednictwem inspektora nadzoru można sprawować fachową kontrolę wykonywanych prac na terenie budowy. Pod tymi względem warto zatrudnić inspektora nadzoru nawet jeżeli nie zostało to obligatoryjnie nakazane w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nadzory autorskie – to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu  możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych.

Wykonawstwo / Usługi budowlane

Firma zajmuję się również realizacją inwestycji budowlanych wg wymagań Inwestora oraz pośredniczy przy wyborze wykonawców poszczególnych etapów budowy.

Kiedy warto powołać inspektora nadzoru inwestorskiego? 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest specjalistą reprezentującym interesy inwestora w trakcie realizacji budowy. Ma uprawnienia do pełnienia nadzoru nad wszelkiego rodzaju pracami budowlanymi oraz wiedzę techniczną, pozwalającą na ocenę poprawności realizacji inwestycji. Inspektor kontroluje przebieg prac budowlanych oraz czuwa nad poprawnością decyzji podejmowanych przez kierownika budowy.

W przypadkach, gdy powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane przepisami prawa, warto rozważyć taką możliwość. Powołując inspektora, inwestor zyskuje pewność, że realizowane przez firmę wykonawczą prace przebiegają zgodnie z prawem i jego oczekiwaniami, a poszczególne etapy inwestycji są realizowane bez zastrzeżeń.